Novinky

Sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o naše odborné znalosti z oblasti developmentu a územného rozvoja. Sledujte naše pravidelné publikovanie článkov.

Viac

Strategické riadenie udržateľného rozvoja územných subjektov

22. decembra 2020 | Ing. Sandra Lamy

„From government to governance“ – transformácia systému verejnej správy od riadenia k spravovaniu, v kombinácii s procesom približovania verejnej správy občanovi – ako jeden z primárnych znakov kvalitného rozvoja občianskej spoločnosti, ktorý predstavuje novú výzvu pre strategické riadenie rozvoja územných subjektov. Prielom v prístupe ku stratégii, ako k otázke kľúčového prístupu ...

Viac

Poruchy hydroizolačnej vrstvy obvodového plášťa budov

10. novembra 2020 | Ing. Lukáš Lucký

Hydroizolačná vrstva chráni objekt pred vniknutím vody a vlhkosti do konštrukcie. Používa sa všade tam, kde je konštrukcia namáhaná vodou, vlhkosťou alebo vodnou parou. V starších objektoch sú to najmä oblasti striech, balkónov, loggií a základov. Najčastejšie je možné sa stretnúť s asfaltovými pásmi, často ...

Viac

Technický stav budov a ich časté poruchy – Vlhkosť v objekte

13. októbra 2020 | Ing. Lukáš Lucký

Asi každý sa už raz stretol v interiéri s opadávajúcou omietkou, vydutými podlahami, vlhkými fľakmi, tvorbou plesní na stenách,  alebo podlahách. Všetky uvedené javy spája spoločný menovateľ voda, resp. zvýšená interiérová vlhkosť. Problematikou vlhkosti v interiéroch a konštrukciách sa detailne zaoberá vedný odbor stavebná fyzika. Pri projektovaní novostavieb a sanácii ...

Viac

Technický stav budov a ich časté poruchy – Poruchy statiky a nerovnomerné sadanie budov

29. septembra 2020 | Ing. Lukáš Lucký

V predchádzajúcom článku sme sa oboznámili s hlavnými poruchami objektov, s ktorými sa najčastejšie stretávame v praxi. Medzi tieto poruchy patrí narušená statika, vlhkosť objektu, zatekanie balkónov a striech, poruchy vnútorných a vonkajších rozvodov, obnova technologického zariadenia, zateplenie objektu a výmena okenných konštrukcií. V tomto článku by som sa rád venoval problematike statiky ...

Viac

Technický stav budov a ich časté poruchy

1. septembra 2020 | Ing. Lukáš Lucký

 Aké sú najčastejšie poruchy stavieb, s ktorými sa stretávame v neobnovených, pôvodných budovách zo 60. až 70. rokov 20. storočia? Problematika týkajúca sa mnohých objektov a budov postavaných v tomto období a ktoré k dnešnému dňu neprešli zásadnou obnovou. Objavujúce sa závady boli počas ich užívania prehliadané alebo nebolo dosť ...

Viac

article

Permanentná činnosť manažmentu územného rozvoja

26. júla 2020 | Ing. Sandra Lamy

Územné plánovanie (ďalej len ÚP) ako základný pilier priestorového plánovania, ktoré sme Vám priblížili v poslednom čísle Obecných novín, je integrujúcim systémom plánovania územného rozvoja, ktorý sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú ...

Viac

article

Interdisciplinárna problematika priestorového plánovania

18. augusta 2020 | Ing. Sandra Lamy

Priestorové plánovanie. Väčšina si pod týmto pojmom predstaví plánovanie priestoru / interiéru. Priestorový plánovač však plánuje „exteriér“, čiže celé zóny, obce, mestá, regióny, cez štátnu či európsku dimenziu. Laicky povedané, ide o odborníka, ktorý zabezpečuje, aby sme mali kde bývať, aby sme mali všetky služby, občiansku ...

Viac

article

Aktuálne trendy globálneho rozvoja a výzvy do budúcnosti

18. augusta 2020 | Ing. Sandra Lamy

Smart City, ako sme si v posledných troch číslach Obecných novín ozrejmili niekoľko dimenzií tohto konceptu, je novým prístupom v udržateľnom rozvoji mestských regiónov, miest a obcí, ich spravovaní a územno-strategickom plánovaní, so zámerom implementovania urbánnych inovácií. Od roku 2017 takmer všetky západoeurópske mestá aplikujú komplexné riešenia vlastné konceptu ...

Viac

article

Urbánne inovácie ako reflexia potreby adaptácie na nepriaznivé dôsledky globálnych zmien

18. augusta 2020 | Ing. Sandra Lamy

V tomto čísle Obecných novín prejdeme k ďalšiemu pilieru priestorového plánovania, a to konkrétne ku krajinnému plánovaniu. V poslednom čísle sme si priblížili problematiku živých urbánnych laboratórií, kde sme si na konkrétom príklade z Viedne načrtli niekoľko urbánnych inovácií, ktoré sú v danom území implementované. V súčasnosti mestá a obce čelia veľkým škodám, ...

Viac

article

Koncept „Living Lab“ ako inšpiratívna vízia udržateľného urbánneho rozvoja 21. storočia

18. augusta 2020 | Ing. Sandra Lamy

V poslednom čísle Obecných novín sme Vám priblížili problematiku sociálnych inovácií a participácie občanov na tvorbe udržateľného prostredia. V nadväznosti na túto tému prinášame case study z blízkeho zahraničia a nahliadneme do ďalšej časti konceptu „Smart City“, a to konkrétne do konceptu „Urban Living Lab“, ktorého ambíciou je dynamicky reagovať naliehavej ...

Viac

article

Sociálne inovácie a participácia občanov na tvorbe udržateľného prostredia

18. augusta 2020 | Ing. Sandra Lamy

Mestá aj samotné obce čelia už od ich vzniku mnohým pasciam a každý deň sa zaoberajú mnohými problémami. Dvadsiate-prvé storočie prináša nové urbánne a rurálne výzvy, ako sú zmena klímy, globalizácia, demografické zmeny, konkurencieschopnosť miest a obcí, ako aj ďalšie problémy udržateľného rozvoja. Jedným z riešení je aplikácia konceptu „inteligentných“ ...

Viac

cross Ďakujeme za odoslanie Vašej správy. Budeme Vás kontaktovať.
1/
Zostaňme
v kontakte

Navštívte nás aj na sociálnych sieťach. Dozviete sa zaujímavosti o nás a aj o novinkách zo sveta developmentu a architektúry.

2/
Pošlite nám
správu
* povinné pole