Novinky

Sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o naše odborné znalosti z oblasti developmentu a územného rozvoja. Sledujte naše pravidelné publikovanie článkov.

Viac

Poruchy hydroizolačnej vrstvy obvodového plášťa budov

10. novembra 2020 | Ing. Lukáš Lucký

Hydroizolačná vrstva chráni objekt pred vniknutím vody a vlhkosti do konštrukcie. Používa sa všade tam, kde je konštrukcia namáhaná vodou, vlhkosťou alebo vodnou parou. V starších objektoch sú to najmä oblasti striech, balkónov, loggií a základov. Najčastejšie je možné sa stretnúť s asfaltovými pásmi, často všeobecne označovanými ako IPA. IPA je zľudovený názov pre asfaltové hydroizolačné pásy používané v 50. až 80. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sa stretávame s označeniami, často pre neodbornú verejnosť nezrozumiteľnými, preto je výber vhodnej hydroizolácie odporúčané prenechať projektantovi. Hydroizolácie ako väčšina materiálov zabudovaných do konštrukcie, ktoré sú vystavené vonkajším vplyvom, majú obmedzenú životnosť. Drobná porucha hydroizolačnej vrstvy môže viesť k prieniku vody a spôsobiť značné škody konštrukcie.

Sú vhodné ploché strechy?

Ploché strechy patria medzi konštrukcie, ktoré sú najviac namáhané vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Počas roka odvádzajú zrážkovú vodu, v zime sú namáhané mrazom a v lete zase vystavené silnému slnečnému žiareniu. Strecha počas svojej životnosti zabezpečuje hydroizolačnú a zároveň tepelnoizolačnú funkciu obalového plášťa strešnej konštrukcie. Podľa Cechu strechárov Slovenska, stav pôvodných striech na Slovensku nie je v dobrom stave a vyžadujú si zásadnú obnovu. Najväčšie nedostatky vykazujú strechy realizované v období socializmu. Značné percento porúch vzniklo neodborným realizovaním detailov plochej strechy, nesprávnym projektom, použitím nevhodných materiálov, zlej realizácie, vplyvom počasia a zanedbanou údržbou. Pre správne fungovanie strechy je veľmi dôležité dodržať spádovanie strechy, tak aby zrážková voda plynule odtekala zo strechy a na streche sa nevytvárali miesta, kde voda ostáva stáť.

Pred zahájením obnovy strechy, odporúčame podrobný prieskum stavu strechy odborne spôsobilou osobou a vyhotovenie projektu obnovy strešnej konštrukcie. Pri pôvodných strechách je na mieste zvážiť výmenu celej jej skladby. Demontáž skladby strechy po nosnú konštrukciu a nové vyhotovenie skladby strechy od nosnej konštrukcie. Strechy po obnove musia spĺňať minimálne stavebno-fyzikálne požiadavky stanovené normou STN 73 0540-2. Od 1.1.2021 vstupujú do platnosti nové – prísnejšie – hodnoty pre súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou. Cieľové hodnoty sa delia na požadované a odporúčané. Pôvodné strechy už nespĺňajú tieto požadované minimálne hodnoty definované normou.

Balkóny a loggie

Balkón je horizontálna nosná konštrukcia, ohraničená zábradlím. Je súčasťou budovy, je predsadený pred fasádou objektu a nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi počasia. Balkóny ako exteriérové horizontálne konštrukcie, sú obzvlášť namáhané poveternostnými vplyvmi. Voda, ktorá pretečie cez porušenú hydroizolačnú vrstvu do nosnej konštrukcie spôsobuje postupnú koróziu výstuže balkónovej dosky. V zimnom období voda v konštrukcii zamŕza a zväčšuje svoj objem, čím narúša betón, ktorý postupne stráca svoju pevnosť. Z toho dôvodu je potrebné pri sanácii a obnove balkónov loggií zohľadniť skutkový stav zo statického hľadiska a navrhnúť správnu obnovu hydroizolačnej vrstvy a poškodenej nosnej časti balkónu.

Loggia je takisto horizontálna nosná konštrukcia, z dvoch bočných strán ohraničená nosnými konštrukciami, zapustená do priečelia objektu. Podlaha loggie môže v niektorých prípadoch tvoriť časť strechy priestoru pod loggiou. Loggie sú svojím konštrukčným vyhotovením viac chránené pred poveternostnými vplyvmi, čo ale neznamená, že podlaha loggie nie je namáhaná vodou, napríklad pri hnanom daždi. Voda, ktorá pretečie cez porušené časti hydroizolácie spôsobí navlhnutie konštrukcie, čiže stropu priestoru pod loggiou. Dôležité je uvedomiť si, že skladba loggie je v niektorých prípadoch podobná skladbe strechy a musí spĺňať minimálne tepelnoizolačné požiadavky. Pri nedostatočnej tepelnoizolačnej ochrane podlahy loggie hrozí podchladenie stropu priestoru pod loggiou a vznik plesní. Pri obnove balkónov a loggií odporúčame zvoliť systémové riešenia realizácie hydroizolácie a konštrukčných detailov.

Pomôže obnova hydroizolačných vrstiev?

Absencia hydroizolačnej vrstvy alebo poškodená hydroizolácia pod základovou doskou spôsobujú prepúšťanie vlhkosti z podložia. Cez porušenú časť hydroizolácie začne voda vzlínať do konštrukcie a negatívne ovplyvní skladbu podlahy, vrátane nášľapnej vrstvy, ktorá vplyvom vlhkosti začne strácať svoju funkciu a pôvodný tvar. Doplnenie hydroizolačnej vrstvy podlahy je rozsiahly proces, ktorý vyžaduje odstránenie pôvodnej sklady podlahy až na úroveň terénu alebo základu a dodatočné zrealizovanie hydroizolačnej vrstvy. Pred realizáciou obnovy poškodených alebo časom degradovaných hydroizolačných vrstiev konštrukcií, ktoré chránia objekt pred vodou a vlhkosťou, odporúčame objednávateľovi vykonať podrobnú analýzu stavu obnovovaných konštrukcií odborne spôsobilou osobou.

Z realizačného a finančného hľadiska je vhodné spojiť obnovu hydroizolačných vrstiev striech, balkónov a loggií spolu s obnovou obalového plášťa objektu. Ak sa objednávateľ rozhodne pre realizáciu po častiach, mal by projektant v projekte obnovy zohľadniť etapy obnovy a definovať rozhrania realizácie. Zároveň by mala realizačná dokumentácia obsahovať etapu, zaoberajúcu sa obnovou obalového plášťa objektu. Mnohé konštrukčné detaily pri obnove strešného plášťa a balkónov majú priamy súvis s napojením na fasádu.

Naše odporúčania

V predprojekčnej fáze projektu radíme objednávateľovi zapracovať do zmluvy s projektantom podmienku kontroly realizačnej projektovej dokumentácie projektantom strešných konštrukcií. Zároveň odporúčame dbať, aby v projekte boli navrhnuté systémové riešenia hydroizolačných systémov striech, balkónov a loggií. Žiaľ, často sa stretávame so situáciou, kedy je nahradené funkčné systémové riešenie hydroizolácie počas výberového konania zhotoviteľa za alternatívny spôsob „takto to robím vždy“. Podobné alternatívne riešenia sú z dlhodobého hľadiska rizikové. Objednávateľ sa tým dostane do situácie, kedy sa po skončení garancie na realizované dielo môžu objaviť na obnovených konštrukciách poruchy vyžadujúce ďalšie opravy. Tieto riziká je možné eliminovať dodržaním realizačnej projektovej dokumentácie a realizáciou diela odbornou firmou.

cross Ďakujeme za odoslanie Vašej správy. Budeme Vás kontaktovať.
1/
Zostaňme
v kontakte

Navštívte nás aj na sociálnych sieťach. Dozviete sa zaujímavosti o nás a aj o novinkách zo sveta developmentu a architektúry.

2/
Pošlite nám
správu
    * povinné pole